Just words

A ma n dr unk his m ou th num b wor ds h e wi ll nev er und ers tand. Meta phor s a fil m ab out atra uma a c ol lect i ve aper son al ani sl and.